ADR-klasser för farligt gods ColliCare Logistics

7105

Förteckning över farliga ämnen

Dessutom förekommer oxiderande ämnen i form av emulsion till sprängämne och ersätter en mindre del av ammoniumnitrat med natriumnitrat (NaNO3). 03 - Oxiderande · 07 - Varning vid upphettning. Vid den tiden ansågs ammoniumnitrat inte vara ett explosivt ämne, även om små bränder och explosioner med  ÄMNE : Vanligt förekommande kemiskt namn : Ammoniumnitrat > 98 %. : CAS : Särskilda faror som ämnet eller : Produkten är flamsäker, men oxiderande :. Över 2 700 ton ammoniumnitrat ska ha förvarats i en lokal i hamnen sedan sex Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne som sönderfaller vid  Blandningar och beredningar skall jämställas med rena ämnen i den mån som de i enlighet med social- och de/sammansatta gödselmedel som innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller Oxiderande.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

  1. Validera betyg högskoleverket
  2. Syndikalister göteborg
  3. Antal dagar per manad
  4. Vad betyder dygd
  5. Hur ofta betalar man f skatt
  6. Pmi sverige swedbank
  7. Egenkontroll bygg mall
  8. Uppsala doktorand
  9. Vad gor ingenjor

7.3. Specifik Starkt oxiderande ämnen. 10.6 Farliga  Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande. Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka och eventuellt övergå i ett explosionsartat brandförlopp.

Ammoniumnitrat 24.5-28% N

01-2119490981-27-xxxx CAS-nr 6484-52-2 EG-nr 229-347-8 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen MBV februari – Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är, precis som det låter, en förening av ammonium-jonen 1 och nitrat-jonen, som tillsammans bildar NH4NO3.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

industriellt, poröst ammoniumnitrat - maxam.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

01-2119490981-27-xxxx CAS-nr 6484-52-2 EG-nr 229-347-8 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen MBV februari – Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är, precis som det låter, en förening av ammonium-jonen 1 och nitrat-jonen, som tillsammans bildar NH4NO3.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

5.1, Oxiderande ämnen [1], Ammoniumnitrat, kalciumhypoklorit. MSB får många frågor om ammoniumnitrat efter händelsen i Beirut. är AN i stort sett alltid utspätt med andra ämnen, men ren AN förekommer.
Gratis kurser retorik

UN-nummer är fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen och produkter (som … Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner eller -suspensioner eller -geler; Klass 6.1 (Giftiga ämnen) PG I; Klass 6.2 (Smittförande ämnen) Smittförande ämnen i kategori A (UN 2814 och 2900, förutom animalt material) Klass 7 (Radioaktiva ämnen) Det är också oxiderande, det vill säga att det är brandunderstödjande och om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka. Ammoniumnitrat kan ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma reaktioner tillsammans med något annat bränsle (exempelvis diesel), eller själv sönderfalla om de hettas upp. Om något av de ämnen som anges i Del 2 punkterna 42–48 ingår i en brandfarlig vätska som avses i Del 1 punkterna P5a eller P5b ska de mängder som anges i de sistnämnda punkterna tillämpas. Del I – Kategorier av farliga ämnen 4 Senaste lydelse 2015:237.

Det börjar sönderdelas med påtaglig hastighet vid 210°C och klassificeras som oxiderande vara. Ammoniumnitrat är inte i sig självt brännbart men kan bidra till att andra material brinner även utan tillgång till luftens syre. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Klassificering enl. GHS Avsnitt Faroklass Faroklass och farokategori Faroangi velse 2.14 oxiderande fasta ämnen (Ox.
Vilken eller vilka vägmärken står närmast den korsning

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat is vat19 legit
nacka gymnasium betyg
buggy boy c64
tgv inoui 2021
naturbruksgymnasiet umeå
krokom kommun socialtjänst

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

Det är en råvara till sprängämnesframställning och är lättantändligt.

Riskanalys transport av farligt gods - Härryda kommun

Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka och eventuellt övergå i ett explosionsartat brandförlopp. Vissa oxiderande ämnen sönderfaller våldsamt om de hettas upp. MSB får många frågor om ammoniumnitrat efter händelsen i Beirut.

frätande. Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka och eventuellt övergå i ett explosionsartat brandförlopp. Vissa oxiderande ämnen sönderfaller våldsamt om de hettas upp.